Középfokú beiskolázás

Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

OM-azonosító: 030491

 

Felvételi tájékoztató a 2022/2023. tanévre vonatkozó középfokú beiskolázásról

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves érdeklődő Diákok!

 

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Páli Szent Vince Iskolaközpont) a Győri Egyházmegye fenntartásában működő, óvodai nevelési, valamint általános iskolai és gimnáziumi nevelési-oktatási feladatokat ellátó köznevelési intézmény. Középiskolaként nyolc és négy évfolyamos gimnáziumi képzést folytat.

Gimnáziumi osztályainkba azokat a lányokat és fiúkat várjuk, akiknek a számára fontos érték a tanulás, szeretnének minél többet tudni önmagukról, a világról és a teremtő Istenről; akik szeretnének a vincés diákok egymást segítő közösségébe kerülni, s együttműködésre képes, a társaikért, közösségeikért is tenni akaró, felelősséget vállaló fiatalokká válni.

Intézményünk katolikus, egyházi iskola. A jelentkezés előfeltétele a keresztény értékrend választása és a hitélet iránti nyitottság. Mind a nyolc, mind a négy évfolyamos gimnáziumi osztályainknak heti két óra, órarendbe illesztett hittanórát tartunk, a nagyobb ünnepeken (beleértve a tanévnyitót és a tanévzárót is) a diákok közös szentmisén, a tanév során közös imákon, lelki napokon vesznek részt. Katolikus diákjainktól elvárás a részvétel a vasárnapi szentmiséken.

Nem katolikus diákok is jelentkezhetnek intézményünkbe: számukra evangélikus vagy református hitoktatás is választható, illetve azt kérjük tőlük, hogy a saját felekezetük elvárása szerint vegyenek részt az istentiszteleteken.

 

 Tanulmányi területek

0041 tagozat: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, haladó angol nyelv, kezdő német nyelv

0042 tagozat: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, haladó német nyelv, kezdő angol nyelv

 

A képzés leírása:

A helyi tanterv az általános gimnáziumi kerettantervre épül. Emelt óraszámú oktatást folytatunk idegen nyelvekből és digitális kultúra tantárgyból. A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 0041 tagozaton az angol nyelv, a 0042 tagozaton a német nyelv (haladó szint, az általános iskolában korábban tanult nyelv), a második idegen nyelv a német nyelv, illetve az angol nyelv (kezdő szint). 11-12. évfolyamon választható többletórák keretében készítjük fel tanulóinkat az emelt szintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra.

 

Felvételi eljárás:

Felvételi pontszámítás: a felvételi elbírálásnál az elérhető maximális pontszám összesen 200 pont. A felvételi pontok számítása a következő módon történik:

Hozott pontok: 100 pont, a 7. év végi bizonyítvány és 8. félévi értesítő magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tantárgyak osztályzatainak összege.

Szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontok összege: 100 pont (50 pont magyar nyelv + 50 pont matematika).

A tanulók rangsorolása:

  1. A rangsorban több pontja van.
  2. Azonos pontszámú teljesítmény esetén
  3. Az írásbeli vizsgán több pontot ért el.
  4. A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű.
  5. Lakóhelye Kapuvár járásban van.

 

Speciális értékelési szabályok:

A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetén az illetékes szakértői bizottság javaslatainak figyelembe vételével a gimnázium igazgatója dönt az írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeiről, az esetleges időhosszabbításokról, valamint az írásbeli vizsga során használható segédeszközök használatáról. Az intézményvezető ezekről határozatban értesíti a tanulókat.

A sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői véleményben leírtak alapján kérhetik a gimnázium igazgatójától a központi írásbeli vizsga alóli felmentésüket. Ez esetben a szülői kérelemben és a szakértői véleményben leírtak alapján az igazgató határozatban dönt a tanuló tudásának elbírálásáról és felvételi jelentkezésének elfogadásáról.

Ez esetben a rangsorolás:

  1. Hozott pontok esetén, ha a tanuló az adott tárgyból nem kapott osztályzatot, akkor a legjobb érdemjegyű humán, illetve reál tantárgy érdemjegyével helyettesítjük.
  2. Szerzett pontok esetén a központilag kiadott általános tantervű magyar nyelvi és általános tantervű matematika írásbeli feladatlapok eredményének kétszeresét számítjuk.
  3. Ha a tanuló felmentést kap a gimnázium igazgatójától valamelyik tantárgyból az írásbeli vizsga megírása alól, akkor az adott tantárgyból hozott érdemjegyének kétszeresét számítjuk.

 

A felvételi eljárás ütemezése:

2021. december 3. (péntek) A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára.
2022. január 22. (szombat) 10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és matematika feladatlapok): megírható a Páli Szent Vince Iskolaközpontban (Kapuvár, Fő tér 25.).
2022. január 27. (csütörtök) 14.00 óra Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2022. február 7. (hétfő) A tanulók értesítése az írásbeli felvételi vizsga eredményéről.
2022. február 18. (péntek) A tanulói jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja a gimnáziumnak. (Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.)
2022. március 16. (szerda) A középiskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2022. március 21-22. (hétfő-kedd) A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2022. április 29. (péntek) A gimnázium megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek
2022. június 23. (csütörtök) Beiratkozás

  

A Páli Szent Vince Iskolaközpont általános iskolai tagozatának tanulóira vonatkozó külön szabályok:

Intézményünk azon általános iskolás tanulói, akik a négy évfolyamos gimnáziumi képzésben szeretnének továbbtanulni, és a felvételi rangsorban első helyen jelölik meg intézményünket, felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat, amennyiben a hetedik évfolyamon, év végén és a nyolcadik évfolyamon, félévkor elért eredményeik elérik a 4,3-as tanulmányi átlagot.

 

 

0081 tagozat: 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, első idegen nyelv: angol

0082 tagozat: 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, első idegen nyelv: német

 

A képzés leírása:

A helyi tanterv a nyolc évfolyamos általános gimnáziumi kerettantervre épül. Emelt óraszámú oktatást folytatunk idegen nyelvből és digitális kultúra tantárgyból. A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 0081 tagozaton az angol nyelv, a 0082 tagozaton a német nyelv (a tanuló szüleinek választása alapján), a 9. évfolyamtól tanulandó második idegen nyelv a német nyelv, illetve az angol nyelv. 11-12. évfolyamon választható többletórák keretében készítjük fel tanulóinkat az emelt szintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra.

  

Felvételi eljárás:

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a 4. osztályos első félévi értesítő közismereti tantárgyi eredmények átlagát vesszük figyelembe.

  

A felvételi eljárás ütemezése:

2022. február 18. (péntek) A jelentkező tanuló szülei elküldik a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalnak (www.oktatas.hu)
2022. március 16. (szerda) A középiskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét
2022. április 29. (péntek) A gimnázium megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek
2022. június 23. (csütörtök) Beiratkozás

 

 A Páli Szent Vince Iskolaközpont általános iskolai tagozatának tanulóira vonatkozó külön szabályok:

Intézményünk azon alsó tagozatos, általános iskolás tanulói, akik a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben szeretnének továbbtanulni, felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat, amennyiben a negyedik évfolyamon, félévkor elért eredményeik elérik a 4,3-as tanulmányi átlagot, és idegen nyelvből legalább jó (4) osztályzatot szereznek.

 

 További tájékoztatás kérhető e-mailben vagy telefonon, az iskola titkárságán.

 

Kapuvár, 2021. október 5.

Biró Péter

intézményvezető